Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Niedax s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1.1         Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) vydáva spoločnosť Niedax s.r.o., so sídlom Bratislava, Pestovateľská 6, IČO: 47665343, (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Niedax s.r.o.“), ako obchodná spoločnosť predávajúca tovar v súlade s jej predmetom podnikania, a to v oblasti elektroinštalačného materiálu.

1.2         Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou, uzatvorenou s Predávajúcim, inými zmluvami uzavretými s Predávajúcim a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým obchodným zákonníkom.
 

II. Definícia pojmov

2.1         Kupujúci - je taký subjekt, ktorý je podnikateľom a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je pritom ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

2.2         Tovar – predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve. Rozhodujúce sú údaje o tovare vrátane kúpnej ceny v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.

2.3         Zmluva - je podľa povahy dojednaného plnenia buď zmluvou kúpnou alebo zmluvou nepomenovanou, príp. zmluvou zmiešanou, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov ( napr. potvrdená prijatá objednávka ), ktoré obsahuje základné náležitosti: predmet kúpy a jeho špecifikáciu, dátum dodania, kúpnu cenu, napr. ponuka a objednávka, ktorou je potvrdená.

2.4         Miesto doručovania zásielok, kontaktné miesto - všetky listiny sa doručujú do miesta, ktoré si účastníci určili ako kontaktné miesto v zmluve o kúpe, inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby.

2.5         Písomná forma dokumentov - formou listu, elektronickou poštou, t. j. e-mailom.
 

III. APLIKÁCIA OBCHODNÝCH PODMIENOK

3.1         Svojím podpisom pod textom týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente zakladajúcim v zmysle týchto VOP zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim a odkazujúcim na VOP (ďalej len „Zmluva“) alebo akoukoľvek inou formou stranami dohodnutou, potvrdzuje osoba, ktorá tak urobila, že sú jej tieto VOP známe, je s týmito VOP uzrozumená, že ich v celom rozsahu akceptuje a berie výslovne na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného dojednania medzi ním a Predávajúcim.

3.2         Akékoľvek obchodné podmienky oznámené v akomkoľvek dokumente alebo v dokumentoch vydaných Kupujúcim buď pred, alebo po vydávaní akéhokoľvek dokumentu Predávajúcim, oznámené alebo odkazujúce na tieto obchodné podmienky sa týmto výslovne odmietajú a ignorujú Predávajúcim a všetky tieto podmienky sú úplne vylúčené pre akýkoľvek predaj zo strany Predávajúceho ku Kupujúcemu a nemôžu byť v žiadnom prípade záväzné pre Predávajúceho.

3.3         Znenie obchodných podmienok je zverejnené na oficiálnej internetovej Stránke Predávajúceho www.niedax.sk.
 

IV. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU

4.1          Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s Predávajúcim objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Objednávku je možné zaslať na tovar ponúkaný v katalógu Niedax s.r.o., a to písomne (poštou, kuriérom) alebo emailom.

V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť Predávajúcemu telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu písomnou formou.

Objednávka musí obsahovať:

a) obchodné meno Kupujúceho;

b) sídlo Kupujúceho;

c) IČO, IČ DPH;

d) presnú špecifikáciu druhu ( katalógové číslo, symbol, názov ) a množstva objednávaného tovaru;

e) termín dodania;

f) miesto dodania tovaru a spôsob odberu;

g) meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt na osobu, ktorá je za Kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku;

h) fakturačnú emailovú adresu Kupujúceho.

4.2          Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka Predávajúcim. Objednávka zaväzuje Predávajúceho až po písomnom doručení záväznej objednávky zo strany Kupujúceho. Predávajúci môže v niektorých prípadoch od takejto písomnej akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky alebo môže akceptáciu objednávky podmieniť. Všeobecne platí, že nepotvrdená objednávka Prdávajúcim nie je záväzná, takže len potvrdená objednávka Predávajúcim je pre Kupujúceho záväzná.

4.3          Na základe prijatej objednávky od Kupujúceho, Predávajúci objednávku potvrdí a zašle ju Kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenej objednávky Kupujúcemu podľa podrobností objednávky stanovených článkom 4.1.

4.4.        Za uzatvorenú kúpnu zmluvu sa taktiež považuje poskytnutie plnenia na základe prijatej objednávky, vyexpedovanie a vyfakturovanie tovaru Kupujúcemu.

4.5          Všetky dodávky sa uskutočňujú na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

4.6          Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry:

Kupujúci týmto v zmysle § 71 ods.1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje Predávajúcemu súhlas na to, aby mu za dodaný tovar alebo služby vystavoval faktúru v elektronickej forme. Predávajúci sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho e‑mailovú fakturačnú adresu, ktorú poskytol Predávajúcemu, ktorá je uvedená v objednávke (ďalej len e‑mailová fakturačná adresa). Kupujúci je povinný neodkladne informovať Predávajúceho o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e‑mailovej fakturačnej adresy. Odvolať tento súhlas môže Kupujúci písomným oznámením doručeným Predávajúcemu. Kupujúci vyhlasuje, že má výlučný prístup k emailovej fakturačnej schránke uvedenej v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z fakturačnej emailovej schránky Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Kupujúceho do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase ku Kupujúcemu alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Kupujúceho nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Kupujúci zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e‑mailovú adresu niedax@niedax.sk. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Kupujúcim nie je Predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.
 

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, TERMÍN PLNENIA

5.1         Cena za tovar je stanovená vo výške podľa cenníka Predávajúceho aktuálne platného v dobe objednávky tovaru, príp. podľa ceny dohodnutej medzi stranami (ďalej len „Kúpna cena“).

5.2         Kúpna cena je splatná najneskôr do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený v daňovom doklade ( faktúre ), alebo v súlade s platobnými inštrukciami a menou v nich stanovenou, ak je v jednotlivej Kúpnej zmluve uvedené inak. Úhrada musí byť uskutočnená na bankový účet Predávajúceho. Bankové výdavky, ktoré sú spojené s úhradou kúpnej ceny, idú na ťarchu Kupujúceho.

5.3         V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny, bude Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

5.4         Zmluvné strany si môžu dojednať aj iné platobné podmienky, napr. zálohy, platby vopred alebo poskytnutie skonta za platbu pred lehotou splatnosti. Omeškanie s platbou podľa individuálne dohodnutých platobných podmienok sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Ak sú dohodnuté splátky kúpnej ceny, omeškaním s úhradou jednej zo splátok sa stáva ihneď splatná celá kúpna cena. Ak je dohodnuté skonto, je možné toto skonto ako zľavu zo zjednanej kúpnej ceny poskytnúť jedine v prípade, že Kupujúci má uhradené všetky predchádzajúce záväzky včas v lehote splatnosti a pri dodržaní poradia platieb.

5.5         Dojednaná kúpna cena nezahŕňa balenia, vratné obaly, zaisťovacie prostriedky tovaru počas prepravy a náklady na prepravu, pokiaľ nie je v príslušnej kúpnej zmluve dohodnuté inak.

5.6         Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby a/alebo znížiť kúpnu cenu v prípade akéhokoľvek (údajného) neplnenia povinností zo strany Predávajúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

5.7         Prípadné dodatočné požiadavky Kupujúceho na zmenu tovaru akceptované Predávajúcim primerane predlžujú dohodnutú dodaciu lehotu. Predávajúci má nárok na úhradu všetkých nákladov, súvisiacich s uvedenou zmenou.              

 

VI. Miesto dodania a prevzatia tovaru

6.1          Predávajúci podľa písomne akceptovanej objednávky dodá Kupujúcemu tovar za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Predávajúci dodá tovar v mieste a v čase určenom v kúpnej zmluve alebo potvrdenej objednávke. Súčasťou dodávky je dodací list, ktorý podpíše Kupujúci. V prípade, že Predávajúci je povinný na základe kúpnej zmluvy zabezpečiť odoslanie predmetu kúpy, dodací list sa nepodpisuje.

6.2         K riadnemu splneniu Zmluvy zo strany Predávajúceho dochádza okamihom odovzdania a prevzatia tovaru Kupujúcim alebo jeho dopravcom. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prejde na Kupujúceho až uhradením celej dohodnutej ceny. Bezhotovostné platby sú považované za splnené až pripísaním čiastky na účet Predávajúceho s riadnou identifikáciou platby tak, aby bolo možné platbu správne identifikovať.

6.3         Kupujúci môže tovar jemu dodaný spoločnosťou Niedax s.r.o. v priebehu bežných obchodných aktivít ďalej predať alebo spracovať, ale nemá právo tovar použiť na zástavu alebo ako istinu svojho záväzku skôr, než na Kupujúceho prejde vlastnícke právo k dodanému tovaru.

6.4         V prípade, ak Predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy, napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Predávajúci je v takomto prípade povinný oznámiť tieto skutočnosti Kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie Predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar Kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie Predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch môže Predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.5         Pokiaľ Kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP neprevezme tovar, a to ani po písomnej výzve Predávajúceho a uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.6         Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keď mu ho Predávajúci odovzdá alebo v momente odovzdania, alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k dodávanému tovaru, ale len v prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu a ďalšie pohľadávky, ktoré mal voči Predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a podobne. V prípade, že Predávajúci má v čase dodania tovaru alebo v čase odovzdania prepravných dokladov voči Kupujúcemu pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo neuhradenej faktúry, nadobudne Kupujúci vlastnícke právo až ich úplným uspokojením.

VII. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

7.1         Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na Kupujúceho odovzdaním tovaru Kupujúcemu.

7.2         Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude po dobu 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“) spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru Kupujúcim podľa dodacieho listu.

7.3         Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu vadu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 (siedmich) dní po tom, čo vadu zistil alebo pri dostatočnej starostlivosti zistiť mohol, a to buď písomne (poštou, kuriérom), e-mailom, k rukám spoločnosti Niedax s.r.o., Bratislava, Pestovateľská 6.

 

VIII. Reklamácia

8.1         Obsahom oznámenia o reklamácii musí byť:

a) označenie Kupujúceho;

b) názov a objednávkové číslo reklamovaného tovaru;

c) množstvo chybného/chýbajúceho tovaru;

d) popis vady alebo spôsobu, ktorým sa vada prejavuje;

e) uvedenie osoby oprávnenej konať v tejto veci za Kupujúceho;

f) dátum prevzatia reklamovaného tovaru a číslo príslušného tovaru;

g) pri písomnej reklamácii dátum a podpis Kupujúceho.

8.2         Reklamáciu, ktorú Predávajúci uzná ako oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Predávajúci neuzná reklamáciu, ktorá nebola Kupujúcim uplatnená včas.

8.3         Predávajúci nie je zodpovedný za nasledujúce vady tovaru:

a) chyby obalu tovaru, ktoré neboli uplatnené pri odovzdaní a prevzatí tovaru;

b) vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru zo strany Kupujúceho alebo treťou osobou;

c) nečistoty tovaru alebo jeho obalu, zapríčinené Kupujúcim alebo treťou osobou;

d) vady vzniknuté chybnou manipuláciou, skladovaním alebo montážou u Kupujúceho.

8.4         Pokiaľ bol tovar poškodený v priebehu prepravy zaisťovanej Predávajúcim, Kupujúci je povinný predložiť nasledujúce dokumenty:

a) Zápis o škode s predbežným odhadom jej výšky

b) Komerčný zápis potvrdený dopravcom

c) Nákladný list (CIM, CMR, B/L)

d) Fotodokumentáciu

8.5         Reklamovaný tovar musí byť uskladnený v pôvodnom nezmenenom stave oddelene od ostatného tovaru a musí byť chránený proti znehodnoteniu. Do doby vybavenia reklamácie Predávajúcim nesmie byť použitý, predaný, spracovaný, pozmenený alebo inak upravený. Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva reklamovaného tovaru alebo jeho časti na tretiu osobu v dobe po oznámení reklamácie vady tovaru Predávajúcemu, nároky Kupujúceho z titulu zodpovednosti za vady automaticky zanikajú.

8.6         Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu obhliadku vadného tovaru za účelom vybavenia reklamácie.

8.7         Reklamácia nebude uznaná, ak reklamovaný tovar nebude riadne skladovaný a v dôsledku nesprávneho skladovania a manipulácie bude poškodený. Pre skladovanie musia byť dodržané technické podmienky a predpísané požiadavky na skladovanie uvedené v podmienkach pre skladovanie výrobkov uvedených v katalógoch Predávajúceho.

8.8         Kupujúci je v prípade vadného tovaru povinný uskutočniť všetky opatrenia potrebné k odvráteniu alebo zmierneniu škody.

8.9         Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare:

a) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci;

b) v prípade, že Kupujúci porušil alebo nedodržal podmienky pre zaobchádzanie s tovarom stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami alebo stanovené v katalógoch Predávajúceho.

 

IX. VRÁTENIE TOVARU

9.1         Kupujúci je len vo výnimočných prípadoch oprávnený požiadať Predávajúceho o možnosť vrátenia dodaného tovaru.

9.2         Písomne odôvodnenú žiadosť Kupujúci pošle Predávajúcemu na schválenie. Schválený tovar bude naspäť prijatý len nepoškodený, v celých originálnych baleniach s neporušeným obalom.

9.3         Predávajúci nie je povinný tovar odobrať späť, hlavne pokiaľ ide o málo obratové výrobky ( napr. atypy, neštandardné rozmery, špeciálna povrchová úprava a pod.)

9.4         V prípade, že Predávajúci bude súhlasiť s odobratím tovaru od Kupujúceho naspäť, bude stanovená finančná penalizácia Kupujúceho - vo výške 30% z ceny tovaru v prípade tovaru, ktorý drží Predávajúci bežne ako skladové zásoby.

9.5         Dopravu vráteného tovaru k rukám Predávajúceho hradí v plnej výške Kupujúci.

 

X. UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

10.1       Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

10.2       Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto článkom VOP a s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:

ak Kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve Predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote;

po uzatvorení kúpnej zmluvy s Kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane Kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany Kupujúceho, hlavne vo vzťahu k zaplateniu kúpnej ceny, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať od Kupujúceho okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru nezávislú od údajov uvedených na faktúre;

nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha kúpnej ceny za tovar v súlade s týmito VOP;

v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.

10.3       Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia odstúpenia Predávajúceho Kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod. Kupujúci je v prípade odstúpenia povinný na vlastné náklady dopraviť tovar Predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je Predávajúci na náklady Kupujúceho oprávnený tovar odobrať a dopraviť aj sám. Kupujúci je povinný tovar odovzdať Predávajúcemu v pôvodnom stave, t. j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Ak Kupujúci poruší túto svoju povinnosť, Predávajúci je oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady Kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom Kupujúcemu mohla vzniknúť. Vrátenie alebo odobratie tovaru podľa predchádzajúceho ustanovenia nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru v plnej hodnote.

 

XI. Dôverné informácie

11.1       Pri rokovaní o uzavretí vzájomnej Zmluvy, ako aj v rámci plnenia Zmluvy si môžu zmluvné strany úmyselne alebo opomenutím vzájomne poskytnúť informácie, ktoré budú obchodným tajomstvom poskytujúcej strany alebo budú považované poskytujúcou stranou za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“).

11.2       Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po ukončení Zmluvy do doby, než budú príslušné Dôverné informácie zverejnené poskytujúcou stranou.

 

XII. Ďalšie a záverečné USTANOVENIA

12.1       Každá zo strán má povinnosť bez meškania informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach neuvedených v Zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo Zmluvy.

12.2       Každá strana oznámi ihneď písomne druhej strane akúkoľvek zmenu údajov v živnostenskom liste, v obchodnom registri alebo inej evidencii alebo skutočnosť, že prišlo k podaniu návrhu na konkurz alebo k vyhláseniu konkurzu, zamietnutiu návrhu pre nedostatok majetku či návrh na vyrovnanie.

12.3       Všetky dodávky sa uskutočňujú na podklade týchto obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych, rámcových alebo iných nepomenovaných zmlúv, pokiaľ strany nedohodli niečo iné.

12.4       Predávajúci považuje všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v súvislosti so Zmluvou za prísne dôverné a spracováva iba také osobné údaje, ktoré sú súčasťou dátových súborov verejne prístupných na základe osobitného zákona (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje Kupujúceho ako subjektu údajov budú spracovávať poverení zamestnanci Predávajúceho, a to v elektronickej podobe. Osobné údaje Kupujúceho ako subjektu údajov budú spracovávané na plnenie zmluvných povinností Predávajúceho a na marketingové účely Predávajúceho. Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám. Kupujúci ako subjekt údajov má právo prístupu k vlastným osobným údajom spracovávaným Predávajúcim a právo na ich opravu. Kupujúci ako subjekt údajov môže Predávajúceho požiadať o vysvetlenie na spracovanie osobných údajov a ich zmien.

12.5       Zmluvné vzťahy, ku ktorým sa tieto Obchodné podmienky viažu, sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, všetky spory budú riešené v slovenskom jazyku miestne príslušným súdom podľa sídla Dodávateľa v Slovenskej republike.

12.6       Obchodné podmienky Predávajúceho platia odo dňa ich vydania na oficiálnej internetovej stránke www.niedax.sk do ich zrušenia alebo vydania nových podmienok s neskorším dátumom a nadobúdajú účinnosť druhým dňom po takomto zverejnení. Novšie znenie obchodných podmienok ruší podmienky vydané skôr. Právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa posudzujú vždy podľa ustanovení obchodných podmienok platných v čase uzavretia príslušnej Zmluvy.

12.7       V prípade odchylných písomných dojednaní v dokumentoch tvoriacich Zmluvu platí pred týmito obchodnými podmienkami prednostne dojednanie osobitných podmienok uvedených v Zmluve.

12.8       Všetky zmeny a doplnky Zmluvy, ktoré boli medzi stranami dojednané osobitne, musia byť urobené aj v písomnej forme a musia byť podpísané oprávnenými osobami Predávajúceho a Kupujúceho.

12.9       Ak je niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa zaväzuje neplatné ustanovenia nahradiť platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži zamýšľanému účelu neplatného ustanovenia.