Obchodní podmínky společnosti NIEDAX-KLEINHUIS s.r.o.

I. Úvodní ustanovení
1) Tyto obchodní podmínky (dále také „VOP“) vydává společnost NIEDAX-KLEINHUIS s.r.o., se sídlem Veltrusy, Palackého 701, PSČ 277 46, IČO: 271 64 888, (dále jen „Prodávající“ nebo „NIEDAX-KLEINHUIS s.r.o.“), jako obchodní společnost prodávající zboží v souladu s jejím předmětem podnikání, a to v oblasti elektroinstalačního materiálu.
2) Kupující - je takový subjekt, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
3) Zboží – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v  kupní smlouvě. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
4) Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího na straně druhé (dále jen „Kupující“) při prodeji zboží.
5) Svým podpisem pod textem těchto VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím a odkazujícím na VOP (dále jen „Smlouva“) nebo jakoukoli   jinou formou stranami sjednanou, potvrzuje osoba, která tak učinila, že jsou jí tyto VOP známy, je s těmito VOP srozuměna, že je v celém rozsahu akceptuje a bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Prodávajícím.
6) Znění obchodních podmínek je zveřejněno na oficiální internetové Stránce Prodávajícího ww.niedax.cz.

II: Smlouva
Smlouva je podle povahy sjednaného plnění buď smlouvou kupní nebo smlouvou nepojmenovanou, příp. smlouvou smíšenou, vždy uzavíranou v režimu zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanského zákoníku).

III. Místo dodání a převzetí zboží
1) Zboží je vyzvedáváno z centrálního skladu Prodávajícího Kupujícím osobně nebo prostřednictvím dopravce Kupujícího, pokud není domluveno jinak. Centrální sklad zboží je v sídle společnosti NIEDAX-KLEINHUIS s.r.o., Veltrusy. K řádnému splnění Smlouvy ze strany Prodávajícího dochází okamžikem předání a převzetí zboží Kupujícím nebo jeho dopravcem. Vlastnické právo k dodanému zboží přejde na Kupujícího až uhrazením celé dohodnuté ceny. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet Prodávajícího s řádnou identifikací platby tak, aby bylo možné platbu správně identifikovat.
2) Kupující může zboží jemu dodané společností NIEDAX-KLEINHUIS s.r.o. v průběhu běžných obchodních aktivit dále prodat nebo zpracovat, ale nemá právo zboží použít na zástavu nebo jako jistinu svého závazku dříve, než na Kupujícího přejde vlastnické právo k dodanému zboží.

IV: Objednávka Zboží
1) Kupující je oprávněn vystavit Prodávajícímu objednávku na zboží nabízené v katalogu NIEDAX-KLEINHUIS s.r.o., a to buď písemně (poštou, kurýrem), faxem nebo e-mailem.

V. Cena
1) Cena za zboží je stanovena ve výši dle ceníku Prodávajícího aktuálně platného v době objednávky zboží, příp. dle ceny dohodnuté mezi stranami (dále jen „Kupní cena“).
2) V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny, bude Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost
1) Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na Kupujícího odevzdáním zboží Kupujícímu.
2) Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců (dále jen „Záruční doba“) způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží Kupujícím podle dodacího listu.
3) Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů poté, co vadu zjistil nebo při dostatečné péči zjistit mohl, a to buď písemně (poštou, kurýrem), faxem, e-mailem, k rukám společnosti NIEDAX-KLEINHUIS s.r.o., Veltrusy, Palackého 701.

VII. Reklamace
1) Obsahem sdělení o reklamaci musí být:
- označení Kupujícího;
- název a objednávkové číslo reklamovaného zboží;
- množství vadného/chybějícího zboží;
- popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje;
- uvedení osoby oprávněné jednat v této věci za Kupujícího;
- datum převzetí reklamovaného zboží a číslo příslušného zboží;
- u písemné reklamace datum a podpis Kupujícího.
2) Reklamaci, kterou Prodávající uzná jako oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Prodávající neuzná reklamaci, která nebyla Kupujícím uplatněna včas.
3) Prodávající není odpovědný za následující vady zboží:
a) vady obalu zboží, které nebyly uplatněny při předání a převzetí zboží
b) vady způsobené mechanickým poškozením zboží ze strany Kupujícího nebo třetí osobou;
c) nečistoty zboží nebo jeho obalu, zapříčiněné Kupujícím nebo třetí osobou
d) vady vzniklé chybnou manipulací, skladováním nebo montáží u Kupujícího.

VIII. Důvěrné informace
1) Při jednání o uzavření vzájemné Smlouvy, jakož i v rámci plnění Smlouvy si mohou smluvní strany úmyslně či opomenutím vzájemně poskytnout  informace,  které  budou  obchodním  tajemstvím poskytující strany nebo budou považovány poskytující stranou za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).
2) Závazek mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení Smlouvy do doby, než budou příslušné Důvěrné   informace zveřejněny poskytující stranou.

IX. Další a závěrečná ujednání
1) Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených  ve  Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.
2) Prodávající považuje veškeré osobní údaje poskytnuté Kupujícími v souvislosti se Smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě zvláštního zákona (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje Kupujícího jako subjektu údajů budou zpracovávat pověření zaměstnanci Prodávajícího, a to v elektronické podobě. Osobní údaje Kupujícího jako subjektu údajů budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Prodávajícího a pro marketingové účely Prodávajícího. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím a právo na jejich opravu. Kupující jako subjekt údajů může Prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
3) Smlouva je uzavírána podle právního řádu České republiky, v režimu zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník). Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP, se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky.
4) Obchodní podmínky Prodávajícího platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce  www.niedax.cz do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se posuzují vždy podle ustanovení obchodních podmínek platných v době uzavření příslušné Smlouvy.
5) V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících Smlouvu platí před těmito obchodními podmínkami přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve Smlouvě.
6) Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami Prodávajícího a Kupujícího.

Veltrusy, 2018

Niedax-Kleinhuis s.r.o.

 

Stahování