Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

I. Zawarcie umowy
1. Nasze dostawy i usługi (pod pojęciem usług należy rozumieć całokształt usług fachowych -w tym również usługi wykonywane na podstawie umów o dzieło oraz umów cywilnoprawnych) wykonywane są wyłącznie na poniższych warunkach. Warunki te obowiązują również przy przyszłych dostawach i usługach bez konieczności Ich każdorazowego uzgadniania. Warunki handlowe oraz warunki zakupu proponowane przez kupującego ważne są tylko wówczas, gdy uzyskają pisemną akceptację dla każdej dostawy.
2. Nasza oferta nie jest zobowiązująca. Wszelkie uzgodnienia - zwłaszcza dotyczące zmian niniejszych warunków - są prawnie skuteczne dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu z naszej strony.
3. Próbki towarów należy traktować jako wzory przeciętne.
4. Wszelkie rysunki w katalogach nie są zobowiązujące. Dostawca zastrzega sobie zmiany konstrukcyjne oraz zmiany materiału I wymiarów mające na celu techniczne usprawnienie produktów.
5. Oczywiste pomyłki jak np. błędy w druku, błędy obliczeniowe itd. nie są zobowiązujące ani dla klienta, ani dla dostawcy.
6. Jeżeli zamawiane ilości odbiegają od standardowych ilości zamówieniowych zamieszczonych w katalogu, wówczas dla uniknięcia dodatkowych kosztów dostarczamy najmniejszą Ilość standardową większą od zamawianej.
7. Zwroty towaru wymagają zgody dostawcy I możliwe są wyłącznie w ciągu trzech miesięcy od daty dostawy z zachowaniem następujących warunków: Towar musi być zapakowany oryginalnie I znajdować się w stanie nadającym się do sprzedaży. Dostawca nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem towaru. Za ewentualne prace dodatkowe dostawcy związane ze zwrotem towaru potrącamy dodatkową kwotę uzależnioną od nakładów poniesionych w związku z powyższymi pracami dodatkowymi.
8. Wersje specjalne, części powleczone tworzywem sztucznym oraz artykuły nieprzechowywane magazynowo - przykładowo drabiny kablowe, korytka lub drabiny o szerokim rozstawie podpór, jak również osprzęt do powyższych artykułów - zasadniczo nie podlega zwrotom. Niezapowiedziane dostawy zwrotne niespełniające jednego z powyższych warunków, odsyłane są do nadawcy ma jego koszt.

II. Ceny
1. Jeżeli nie uzgodniono stałej ceny, wycena naszych dostaw I usług dokonywana jest na podstawie cen aktualnych w danym dniu. Ceny podane przez nas nie zawierają podatku VAT.
2. Jeżeli między zawarciem umowy a dostawą lub wykonaniem usługi ceny naszych dostawców lub nasze koszty produkcji, transportu, opłaty podatkowe, wynagrodzenia lub pozostałe koszty, które maja bezpośredni lub pośredni wpływ na koszty dostawy lub usługi ulegną zmianie, wówczas zastrzegamy sobie prawo do stosownej zmiany ceny.
3. Jeżeli nie uzgodniono Inaczej podane ceny są cenami loco magazyn Niedax Kleinhuis Polska w Tarnowskich Górach.
4. Przy dużych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji warunków dostaw.
5. Przy małych zamówieniach poniżej 250 PLN netto (bez podatku VAT) stosujemy narzut detaliczny w wysokości 50 PLN netto za każde zlecenie.
6. Towar wydawany jest tylko w kompletnych opakowaniach zbiorczych. W przypadku zamówień odbiegających od standardowych Ilości, naliczamy narzut za naruszenie opakowania w wysokości 25 PLN.

III. Terminy dostaw i usług
1. Podane przez nas terminy są przybliżone. Za przestrzeganie terminów odpowiadamy wyłącznie pod warunkiem pisemnie udzielonej gwarancji.
2. Siła wyższa oraz inne okoliczności uniemożliwiające realizację dostaw lub wykonanie usług, takie jak strajki, lokauty, niezawinione braki kadrowe, braki środków transportu, w tym podstawienie niedostatecznej Ilości samochodów lub statków, blokada dróg transportowych, zwłaszcza dróg wodnych oraz zarządzenia władz uprawniają nas do opóźnienia dostawy o czas trwania wyżej wymienionych utrudnień, przedłużony o stosowny czas rozruchu. Dotyczy to również wystąpienia powyższych okoliczności u naszych dostawców.
3. W przypadku niedotrzymania terminu z naszej strony, zleceniodawca jest zobowiązany do wyznaczenia nam odpowiedniego terminu późniejszego. Po bezskutecznym upływie tego terminu zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia. Dotyczy to jednak wyłącznie tych ilości, które do upływu terminu późniejszego nie zostały wyprodukowane. Zleceniodawcy nie przysługują z tego tytułu inne roszczenia, zwłaszcza roszczenia odszkodowawcze.

IV. Wysyłka przeniesienie ryzyka
1. Jeżeli nie poczyniono uzgodnień odnośnie drogi wysyłki I środków transportu, wówczas wyboru dokonuje dostawca nie ponosząc odpowiedzialności za prawidłowość powyższego wyboru.
2. Za bezzwłoczne i prawidłowe rozładowanie dostarczonego towaru odpowiedzialny jest odbiorca. Zleceniodawca zostanie obciążony opłatami przestojowymi oraz innymi spowodowanymi przez niego kosztami.
3. Nie odpowiadamy za wypadki spowodowane przy rozładunku transportu. Nie odpowiadamy również za szkody spowodowane w wyniku transportu towarów na nasze zlecenie. Na żądanie zobowiązujemy się do cesji roszczeń wobec przewoźnika przysługujących nam z tytułu powstałej szkody.
4. Z chwilą przekazania wysyłki spedytorowi, przewoźnikowi lub odbiorcy, również w przypadku transakcji franko miejsce przeznaczenia lub transakcji na warunkach fob (free on board) lub cif (tost, insurance, freight), ryzyko przejmuje zleceniodawca. Powyższy zapis obowiązuje również w tym przypadku, gdy przedmiot dostawy dostarczany jest w częściach I gdy poza dostawą zostały wykonane jeszcze inne usługi. Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych wysyłka towaru nie jest możliwa, wówczas z chwilą zgłoszenia przez nas gotowości do wysyłki ryzyko związane z transportem przechodzi na zleceniodawcę.
5. Jeżeli w drodze wyjątku na mocy uzgodnień my ponosimy ryzyko transportu, wówczas nasza odpowiedzialność wobec odbiorcy nie może przekroczyć odpowiedzialności przewoźnika lub Innego zleceniobiorcy transportu wobec nas.

V. Warunki płatności
1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wszelkie płatności dokonywane są w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku. Niniejszy zapis zakłada, że rachunki nie będą wysyłane przed dostawą. Jeżeli wyjątkowo rachunek zostanie wysłany przed dostawą, wówczas za datę wyjściową do ustalenia terminu płatności przyjmuje się datę dostawy.
2. Zleceniodawca nie jest uprawniony do potrąceń ani zatrzymania towaru celem zastawu nawet w przypadku zgłaszania reklamacji jakościowych lub innych roszczeń wzajemnych, chyba że słuszność reklamacji I innych roszczeń wzajemnych zostanie potwierdzona ekspertyzą przysięgłego biegłego ustanowionego publicznie.
3. Jeżeli zleceniodawca nie uiści należności w terminie, wówczas zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej stawki procentowej.
4. Gdy zleceniodawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, np. gdy wstrzyma swoje płatności, lub gdy dowiemy się o Innych okolicznościach stawiających pod znakiem zapytania jego wypłacalność, wówczas termin płatności pozostałej kwoty przypada natychmiast, nawet gdy wystawiony zostanie weksel.z późniejszym terminem realizacji i zostały poczynione uprzednio uzgodnienia dotyczące odroczenia płatności.
5. W powyższym przypadku nie jesteśmy zobowiązani do dalszych dostaw, chyba że zleceniodawca zaproponuje płatność natychmiastową przy odbiorze towaru. Jeżeli zleceniodawca nie zaproponuje płatności gotówkowej, wówczas jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za niedopełnienie zobowiązań.

VI. Gwarancje, ryzyko przedawnienie.
1.a) Reklamacje jakościowe należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu towaru lub wykonaniu usługi, najpóźniej po ośmiu dniach i nadesłać pocztą, faksem lub zgłaszać telefonicznie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Wady ukryte, których nie można było stwierdzić nawet po wnikliwych badaniach, należy zgłosić natychmiast po Ich wykryciu, nie później jednak niż po sześciu miesiącach od daty przekazania towarów lub w przypadku usług, jak również usług wykonywanych na podstawie umów o dzieło, dotyczących rzeczy ruchomych zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Jeżeli nasze usługi są usługami dotyczącymi nieruchomości, wówczas termin wysuwania roszczeń wynosi jeden rok, a dla usług wykonywanych na obiektach budowlanych zgodnych z VOB (znormalizowane warunki zlecania i wykonawstwa robót budowlanych) -dwa lata. Po upływie powyższych terminów roszczenia gwarancyjne wobec nas ulęgają ostatecznemu przedawnieniu. Wadliwy towar lub usługa powinny zostać pozostawione wstanie niezmienionym, w jakim znajdowały się w chwili stwierdzenia uszkodzenia I w ten sposób przygotowane do naszych oględzin. Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek. Zleceniodawca zobowiązany jest do umożliwienia nam sprawdzenia zasadności reklamacji jakościowej. Jest on również zobowiązany do udostępnienia na nasze życzenie reklamowanych próbek. Jeżeli podczas transportu kolejowego lub morskiego, transportu pocztowego jak również podczas dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika pojawia się uszkodzenia, wówczas należy udostępnić przesyłkę przewoźnikowi lub ekspedycji towarowej.
W obecności przedstawiciela danej firmy transportowej, należy sporządzić protokół stanu rzeczy. Uszkodzenia mechaniczne i braki ilościowe należy ująć w liście przewozowym. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia nas od odpowiedzialności. Dochodzenie roszczeń nie jest również możliwe, gdy wady zostaną wykryte po wymieszaniu z innymi towarami lub po ich obróbce.
b) W przypadku uznanych reklamacji, w ramach umów sprzedaży w miejsce reklamowanego towaru dostarczamy towar bez wad, a w przypadku usług usuwamy wady towaru. Jeżeli nie uda nam się wywiązać z obowiązku dostawy zastępczej lub naprawy wad, wówczas zleceniodawca może żądać obniżenia ceny, rekompensaty lub, gdy przedmiotem gwarancji nie była usługa budowlana, odstąpienia od umowy. Roszczenia wykraczające poza wyżej wymienione, zwłaszcza z tytułu roszczeń odszkodowawczych za poniesione straty (w wyniku nie wykonania umowy, złego lub nie terminowego wykonania umowy) są wykluczone, chyba że Istnieją podstawy do zarzucenia nam, naszym przedstawicielom prawnym lub podwykonawcom działań zamierzonych lub rażących zaniedbań.
c) W każdym wypadku roszczenia odszkodowawcze Zleceniodawcy nie mogą przekroczyć wysokości ceny zakupu towaru lub wysokości uzgodnionego wynagrodzenia.
2 Nasza odpowiedzialność opiera się wyłącznie na niniejszych warunkach handlowych i wszelkie roszczenia, które nie maja oparcia w niniejszych warunkach także roszczenia odszkodowawcze jakiegokolwiek rodzaju z jakiegokolwiek tytułu prawnego są wykluczone chyba, że istnieją podstawy do zarzucenia nam, naszym przedstawicielom prawnym lub podwykonawcom, działań zamierzonych lub rażących zaniedbań.
3 Punkt 1 I 2 dotyczy odpowiednio takich roszczeń zamawiającego lub kupującego do usunięcia wad, dostawy zastępczej lub odszkodowania, które powstały w wyniku propozycji lub porad poczynionych w ramach umowy lub w wyniku niedopełnienia obowiązków uzupełniających.

VII. Zastrzeżenie własności
1. Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do momentu uiszczenia wszelkich należności wynikających ze stosunków handlowych pomiędzy dostawca I odbiorca. Wstrzymanie poszczególnych należności jak i dokonanie przelewu I uznanie salda nie narusza zastrzeżenia własności. Płatność uznaje się dopiero w chwili wpływu należności do dostawcy.
2. Odbiorca jest uprawniony do dalszej odsprzedaży zastrzeżonego towaru na warunkach normalnego obrotu handlowego; nie jest on jednak uprawniony ani do zastawiania, ani przeniesienia własności celem zabezpieczenia. Odbiorca jest zobowiązany zapewnić kupującemu towar objęty zastrzeżeniem własności prawo do kredytu. Odbiorca ceduje na dostawcę należności z tytułu dalszej odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem. Dostawca przyjmuje powyższa cesję. Niezależnie od cesji oraz od prawa dostawcy do zajęcia towaru, odbiorca jest uprawniony do zajęcia towaru, jeżeli dopełnił zobowiązań wobec dostawcy i nie jest zagrożony przepadkiem mienia. Na żądanie dostawcy odbiorca zobowiązany jest do przekazania dostawcy Istotnych ze względu na zajęcie towaru informacji o scedowanych należnościach oraz do poinformowania dłużnika o cesji należności.
3. Ewentualne obróbki lub przeróbki towaru objętego zastrzeżeniem wykonane przez odbiorcę nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań dostawcy. W wyniku obróbki, przeróbki, łączenia lub mieszania towarów objętych zastrzeżeniem z Innymi towarami nienależącymi do dostawcy, dostawcy przysługuje udział we własności nowych produktów w stosunku wartości fakturowej towaru objętego zastrzeżeniem do wyrobu powstałego w wyniku wspomnianych czynności w chwili Ich wykonywania. Jeżeli odbiorca uzyska prawo do wyłącznej własności nowych produktów, wówczas strony umowy zgadzają się, że odbiorca przyzna dostawcy prawo współwłasności nowego produktu w stosunku wartości fakturowej towarów objętych zastrzeżeniem poddanych przeróbkom, łączeniom lub zmieszaniem z innymi towarami oraz zachowa to prawo dla dostawcy bezpłatnie.
4. Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie odsprzedany, niezależnie od tego czy w stanie pierwotnym czy przerobionym, przed, czy po połączeniu lub zmieszaniu z Innymi towarami, wówczas uzgodniona powyżej cesja dotyczy tylko fakturowej wartości towaru objętego zastrzeżeniem sprzedawanego wraz z innymi towarami.
5. O postępowaniu egzekucyjnym osób trzecich dotyczących towaru objętego zastrzeżeniem lub uprzednio odstąpionych należności odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować dostawcę podając dokumentację niezbędną do interwencji.

VIII. Miejsce wykonania zobowiązań i właściwość terytorialna sądu
Wszelkie spory wynikające z nieprzestrzegania niniejszych warunków rozstrzyga sad cywilny właściwy dla siedziby naszej firmy.

IX. Nieważność częściowa.
Jeżeli jakieś postanowienie powyższych warunków lub Innych uzgodnień okaże się nieskuteczne lub jeżeli pojawi się luka prawna, wówczas obowiązuje stosowna regulacja prawna, która w ramach możliwości prawnych jest najbliższa zamierzeniom stron. Nasze przesyłki są ubezpieczone podczas transportu
Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu muszą zostać niezwłocznie odnotowane w liście przewozowym I podpisane przez dostarczającego. Wraz z ukazaniem się niniejszego katalogu tracą aktualność ceny zawarte w poprzednich katalogach! Zastrzegamy sobie zmiany wyrobów mające na celu usprawnienia techniczne!

Stan 10/2012